Main Office in Denmark

Faeroevej 7-9 DK-4681 Herfoelge, Denmark

Phone: +45 70 26 89 00
Fax: +45 70 26 97 00

Office in France

164 Avenue Joseph Kessel,
FR-78960 Voisins-le-Bretonneux, France

www.bacfrance.com

Phone: +33 (0)13057 4567
Fax: +33 (0)13057 5070

Our company is credit worthy according to Soliditet's credit assessment system that are based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.
1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.
2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist,
bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.
3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det
tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger
uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber, at tilbuddet er bortfaldet.
4. Pris
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i
prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told,
skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.
5. Betaling
5.1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er
angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
5.2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre sælger
skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var
sket til aftalt tid.
5.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende
restgæld fra forfaldsdag med den officielt fastsatte diskonto plus 6 %.
5.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af
sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.
6. Ejendomsforbehold
6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte,
indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har
tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.
6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande,
omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den
omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved
salget.
7. Levering
7.1 Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt
aftale med køber bringer det solgte til køber.
7.2. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved
tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af
leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at
køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger.
7.3. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes
leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at
annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse,
uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.4. Sælger skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i
leveringstiden.
8. Emballage
8.1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
8.2. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.
9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger for eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers
ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden
ulempe for køber.
11. Mangler og reklamation
11.1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug
kræver.
11.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give
sælger skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde
have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
11.3. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
11.4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af
dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen,
kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.
11.5. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan han ikke senere
gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 11.3., påtager sælger sig de samme
forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at sælgers
mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige
leveringsdato.
11.6. Forandring af eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.
12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
12.2. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte
tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør
opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer
over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering,
beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes
nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden
tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens
opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder
som nævnt i pkt.12.3.
13. Returnering
13.1. Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.
13.2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med
henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og
for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget
til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet
reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller
ombyttede genstand hos sælger.
14. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet følger af ufravigelige
retsregler. er sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
15. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
16. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.